Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, a także związanych z emisją i personalizowaniem niektórych funkcji. Korzystanie z naszego serwisu, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies na poziomie swojej aplikacji.

 • 1

Zasady
postępowania uzupełniającego
do

PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

prowadzonych przez miasto Łódź
na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz.996 z późn. zm)

 1. Informacje ogólne

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. 

W postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział:

 1. dzieci urodzone w latach 2013 – 2016,

 1. dzieci z rocznika 2012, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca i obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

UWAGA

 1. Dzieci urodzone w 2017 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2019 r.) na wolne miejsca.

 1. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2019 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim

 1. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego po raz pierwszy. 

 1. Postępowanie uzupełniające – kryteria rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020
do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.

W pierwszym etapie postępowania uzupełniającego zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn, zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 1. niepełnosprawność kandydata,

 1. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 1. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 1. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 1. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 1. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania uzupełniającego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania uzupełniającego do przedszkoli miejskich:

 1. rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego
  wyboru– 32 punkty,

 1. dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych – 16 punktów,

 1. dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 8 punktów,

 1. dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,

 1. dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty,

 1. dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 63.

Postępowanie uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

29 LIPCA 2019 R. O GODZ. 08:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  DO  2 SIERPNIA  2019 R.DO GODZ. 14:00.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

UWAGA 

 1. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy korzystają z Internetu:

 1. wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata,

 1. drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

 1. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z Internetu oraz rodzice /prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu  obowiązku szkolnego:

 1. pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku,

 1. informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 1. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 1. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U 2018, poz. 996 z późn. zm).

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2011 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej oodroczeniu obowiązku szkolnego. 

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie OD 29 LIPCA 2019 R. OD GODZ. 8:00 DO 2 SIERPNIA 2019 R. DO GODZ. 15:00. Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

 1. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
  o samotnym wychowywaniu dziecka.

Po weryfikacji wniosków:

 1. 13 SIERPNIA 2019 R. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania uzupełaniającego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 1. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie OD 14 SIERPNIA 2019 R. OD GODZ. 8:00 DO 20 SIERPNIA 2019 R. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

 1. 23 SIERPNIA 2019 R. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2019/2020 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole. Informacje będą podpisywane w terminie OD 26 SIERPNIA DO 29 SIERPNIA 2019 R. W przypadku gdy informacja nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

 1. wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

 1. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania uzupełniającego oraz dokumentacja postępowania uzupełniającego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania uzupełniającego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie uzupełniające przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 1. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do:

 1. przedszkola integracyjnego

 1. oddziału integracyjnego 

 1. przedszkola specjalnego

 1. oddziału specjalnego

nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców / prawnych opiekunów w wybranym przedszkolu miejskim prowadzącym oddziały integracyjne lub specjalne.

 1. Inne

Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

(strona będzie aktywna OD 29 LIPCA 2019 R. OD GODZ. 8:00 DO 2 SIERPNIA 2019 R. DO GODZ. 14.00).

 

SZANOWNI PAŃSTWO,
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU
ROZPOCZNIE SIĘ 1 KWIETNIA 2019r. A ZAKOŃCZY 19 KWIETNIA 2019r. o godz.15:00

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020
do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm. ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich:

 1. rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego
  wyboru – 32 punkty,
 2. dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 16 punktów,
 3. dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 8 punktów,
 4. dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,
 5. dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty,
 6. dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 63.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

1 KWIETNIA 2019 r. O GODZ. 08:00  zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna  DO 19 KWIETNIA 2019 r. DO GODZ. 15:00.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

UWAGA

 1. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy korzystają z Internetu:
 1. wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata,
 2. drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.
 3. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z Internetu oraz rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego:
 4. pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku,
 5. informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U 2018, poz. 996 z późn. zm).

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2012 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie OD 1 KWIETNIA 2019 r. OD GODZ. 8:00 DO 19 KWIETNIA 2019 r. DO GODZ. 15:00. Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka.


Po weryfikacji wniosków:

 1. 10 MAJA 2019 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 1. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie
  OD 13 MAJA OD GODZ. 8:00 DO 17 MAJA 2019 r. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
 2. 24 MAJA 2019 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2019/2020 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie OD 24 CZERWCA DO 28 CZERWCA 2019 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego  - deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w terminie 11 marca - 22 marca (formularz otrzymasz w przedszkolu lub pobierz go bezpośrednio tutaj)

Adresy stron internetowych dla rodziców:

https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/Terminarz_rekrutacji_2019-2020.pdf

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/

https://lodz.formico.pl    ( strona będzie aktywna od 1 kwietnia 2019r od godz. 8:00 do 19 kwietnia 2019r do godz.15:00)

 

ZAPRASZAMY
NA DNI OTWARTE do naszego przedszkola RODZICÓW Z DZIEĆMI :

21 marca, 22 marca, 28 marca, 29marca w godzinach 9:30 -11:00 oraz 12:00 - 13:00

16 marca w godzinach 10:00 - 12:00.

 

 

Dane teleadresowe

42 651 20 20
504 823 066
 

Przedszkole Miejskie nr 42 w Łodzi 
ul. Gnieźnieńska 9, 91-048 Łódź