Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, a także związanych z emisją i personalizowaniem niektórych funkcji. Korzystanie z naszego serwisu, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies na poziomie swojej aplikacji.

 • 1

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 42 W ŁODZI


Rozdział 1

Postanowienia wstępne

§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Miejskie nr 42

2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 42

91-048 Łódź, ul. Gnieźnieńska 9

tel.42 651-20-20

NIP: 726 252 60 95, REG. 000220150

3. Siedzibą przedszkola jest budynek wolnostojący, zlokalizowany w Łodzi . przy ulicy Gnieźnieńskiej 9, w którym funkcjonują 4 oddziały przedszkolne:

a) oddział dla dzieci trzyletnich,

b) oddział dla dzieci czteroletnich,

c) oddział dla dzieci pięcioletnich,

d) oddział dla dzieci sześcioletnich.

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, mieszczący się przy ul. Krzemienieckiej 2B, 94-030 Łódź

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Łodzi

§ 2

Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie – prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 59 ze zm.),

2) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 roku poz. 1943 ze zm.),

3) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie nr 42 w Łodzi

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 42
w Łodzi

6) dyrektorze – należy przez to rozmieć dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 42 w Łodzi,

7) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 42 w Łodzi,

8) instruktorze zajęć dodatkowych – należy przez to rozumieć osoby, które prowadzą zajęcia
dodatkowe w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Łodzi,

9) pracownikach niepedagogicznych – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników
Przedszkola Miejskiego nr 42 w Łodzi, poza dyrektorem i nauczycielami,

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 3

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc w szczególności do:

1) wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka,

2) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej,
językowej, etnicznej i religijnej,

4) zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w przedszkolu,

5) organizowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb

§ 4

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje poprzez:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku,

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci,

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

5) propagowanie zasad promocji i ochrony zdrowia oraz kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

7) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych,

8) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych,

9) kształtowanie poszanowania dla roślin i zwierząt,

10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

11) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz rozwijanie umiejętności czytania i pisania dzieci sześcioletnich,

12) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne i religijne,

13) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

organizację oddziałów dla dzieci w możliwie tym samym wieku z uwzględnieniem predyspozycji rozwojowych dziecka,

14) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz
wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego,

15) stosowanie otwartych form pracy, oraz nowatorskich metod,

16) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza.

§ 5

Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju,

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,

3) zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,

4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów,

5) zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci,

6) zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkole, finansowane ze środków budżetowych

7) zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkole na wniosek rodziców i przez nich finansowane;

7) wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy.

§ 6

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nauczyciela nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa regulamin spacerów
i wycieczek,

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i pomocy nauczyciela, którzy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego, oraz w trakcie spacerów i wycieczek

4) zatrudnianie w grupie trzylatków pomocy nauczyciela, która w zakresie swoich obowiązków ma przebywanie z nauczycielem w grupie co najmniej przez 70% czasu pracy oddziału.

5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż, regulaminów, procedur wewnętrznych, oraz zarządzeń dyrektora

7) szkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy

§ 7

Współpraca zespołu z rodzicami to:

 1. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

 2. bieżące informowanie o postępach dziecka, uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunki
  i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 3. pomoc w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

3) doradztwo w zakresie przystosowania warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków
dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 8

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz
w formie:

a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

b) porad i konsultacji,

c) zajęć rozwijających uzdolnienia.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 9

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola .

 1. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do na okres jednego roku szkolnego lub jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej na druku upoważnienia do odbioru dziecka
  i przekazanie go osobiście dyrektorowi lub nauczycielowi z oddziału, do którego dziecko uczęszcza.

 2. Osoba nieletnia, która ukończyła 16 r.ż może odebrać dziecko na podstawie potwierdzonego notarialnie upoważnienia do odbioru, udzielonego przez opiekuna prawnego dziecka.

 3. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

 4. Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą pozostawienia go przez rodziców pod opieką nauczyciela, aż do momentu odbioru przez rodzica (prawnego opiekuna) lub osoby przez niego upoważnione. Z chwilą odebrania dziecka od nauczyciela z grupy odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic (prawny opiekun) lub osoba przez niego upoważniona. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawianych po odbiorze od nauczyciela bez opieki w szatni, holu, ogrodzie przedszkolnym lub innych miejscach ogólnego pobytu
  w placówce.

 5. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć w przedszkolu oraz
  w czasie zajęć poza przedszkolem.

 6. Rodzice przyprowadzają dzieci od godziny 6:00 do godziny 8:15

 7. Rodzice odbierają dzieci od godziny 14:50 do godziny 17.00.

 8. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, u którego widzi symptomy choroby, do czasu przedstawienia przez rodzica zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

 9. Nauczyciel lub osoba pełniąca dyżur w szatni ma obowiązek odmówić wydania dziecka
  w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona
  w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. stan po spożyciu alkoholu lub podejrzenie bycia pod wpływem innych środków psychoaktywnych).

 10. O każdej odmowie wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie możliwe czynności
  w celu nawiązania kontaktu z rodzicami a w następnej kolejności z innymi osobami
  upoważnionymi do odbioru dziecka.

 11. Rodzice przyprowadzający dzieci, osobiście powierzają je nauczycielowi, przy czym wejście do klasy może nastąpić jedynie po uzgodnieniu z nauczycielem.

 12. Rodzice odbierający dzieci, proszą je przez domofon, wejście do klasy może nastąpić jedynie po uzgodnieniu z nauczycielem.

 13. W przypadku sytuacji losowych uniemożliwiających przyprowadzenie dziecka do godziny 8:00, oraz konieczności odbioru dziecka przed godziną 14:50, należy ten fakt zgłosić telefonując do przedszkola lub wcześniej nauczycielce grupy.

 14. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym fakcie oraz podejmuje próby poinformowania innych członków rodziny, jeśli dysponuje ich telefonami.

 15. Nieodebranie dziecka do godziny 17:00 skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 20zł za każdą rozpoczętą godzinę na rzecz Rady Rodziców.

 16. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji
  o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów, nauczyciel powiadamia telefonicznie komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami lub innymi członkami rodziny albo fakcie nieodebrania dziecka z przedszkola, mimo telefonicznego
  zawiadomienia rodziców/prawnych opiekunów lub innych członków rodziny.

 17. Nauczyciel nie może samodzielnie zaprowadzić dziecka do jego domu ani też zabrać dziecka do własnego domu.

 18. Prośba jednego z rodziców/prawnych opiekunów dotycząca nieodbierania dziecka z przedszkola przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego może być uwzględniona tylko w przypadku, gdy ww. rodzic/prawny opiekun przedstawi dokumenty wydane przez sąd pozwalające stwierdzić ograniczenie, odebranie władzy rodzicielskiej lub postanowienie wyznaczające kontakty z dzieckiem.

Rozdział 3

Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 10

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola, zwany dalej dyrektorem,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

2. Kompetencje dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym
stosowne organy,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą
obsługę przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

3. Zadania dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

17) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego

18) wspieranie doskonalenia i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników uwzględniając zadania statutowe przedszkola.

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Miasta Łodzi w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich
rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

§ 11

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji i innych działań w przedszkolu,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

4. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

5. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

10. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 12

1. Rada Rodziców Przedszkola jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych
w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału, maksymalnie dwie osoby
z jednego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek
i ustalać zasady oraz zakres współpracy.

5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

7. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

§ 13

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu
z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.


Rozdział 4

Organizacja przedszkola

§ 14

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych
prowadzonych przez przedszkole, pod warunkiem zapewnienia finansowania przez samorząd.

§ 15

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci możliwie w tym samym wieku.

2. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25. Dopuszcza się dopisanie maksymalnie dwojga dzieci do oddziału po wyrażeniu przez nauczyciela zgody w formie pisemnej.

§ 16

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, oraz programy dopuszczone do użytku
w przedszkolu.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze
i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

§ 17

1. W przedszkolu mogą być organizowane zgodnie z wolą rodziców zajęcia dodatkowe.

2. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się w sali zajęć poszczególnych grup lub innych pomieszczeniach przedszkola, ponadto:

1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru
rodziców,

2) zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący,

3) zajęcia realizowane są po godzinach realizacji podstawy programowej,

§ 18

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka,
dostosowany do oczekiwań rodziców.

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje również:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów,

2) pory posiłków:

3. Ramowy rozkład dnia rozpisany godzinowo.

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 19

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę
programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola
i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez dyrektora.

3. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki
religii regulują odrębne przepisy.

4. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb i możliwości placówki:

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,

2) zajęcia rewalidacji indywidualnej,

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.

6. Organizacja i prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 20

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola:

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 17.00, w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku,

3) przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc wakacyjny (lipiec lub sierpień) lub stosownie do ustaleń w organem prowadzącym i jest wykorzystana na:

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.

2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Miasta wraz ze sposobem jej wykonania:

3. Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków:

a) śniadanie,

b) drugie śniadanie,

c) śniadanie, drugie śniadanie,

d) drugie śniadanie, obiad,

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 15-go dnia każdego miesiąca.

4. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko sześcioletnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego.

5. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.

§ 21

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) 4 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,

2) salę gimnastyczną

2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

3) zaplecze sanitarne,

4) plac zabaw.

2. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku.

3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie ww. pomieszczeń jest dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 21

1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
pożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 22

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierować się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie,
poszanowaniem godności osobistej dziecka.

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale
przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program
wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może
również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając
potrzeby i zainteresowania dzieci.

4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną
i innymi specjalistycznymi.

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.

6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego
i korelowania ich treści,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka i sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

10. Inne zadania nauczycieli:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,

11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

15) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,

16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,

17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c) włączenia ich w działalność przedszkola,

18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,

19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,

21) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,

22) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

11. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany zapisów statutu,

2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian
w statucie.

§ 23

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku, gdy rodzice danego oddziału zwrócą się do dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy; wniosek musi być uzasadniony i potwierdzo­ny czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

§ 24

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci
nauczyciele:

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,

2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.

3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) plan pracy wychowawczo- opiekuńczo dydaktycznej

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie
i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,

2) karty pracy indywidualnej, wytwory działalności dziecięcej,

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb
i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną
i pedagogiczną, m.in. z:

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łodzi

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi

7. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego rodzice zapoznawani są ze statutem przedszkola, programami przedszkola na dany rok szkolny, procedurami i regulaminami,

2) w miesiącu listopadzie oraz w czerwcu rodzice dzieci z grup dzieci cztero, pięcio i sześcioletnich zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających;

3) w miesiącu lutym oraz w czerwcu rodzice dzieci z grupy dzieci trzyletnich zapoznawani są
z wynikami obserwacji i diagnoz wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających;

4) nauczycielki prowadzące oddział dzieci 6-letnich mają obowiązek w miesiącu kwietniu napisać diagnozy gotowości szkolnej dzieci i do dnia 25 kwietnia złożyć je dyrektorowi, następnie
w miesiącu maju przedstawić i omówić je z rodzicami. Rodzice zapoznanie się z dokumentem potwierdzają podpisem.

§ 25

Zakresy zadań pracowników przedszkola

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego, który regulują odrębne przepisy, tj.: nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych;

 1. Zakres zadań dyrektora przedszkola:

 1. kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 2. zapewnienie dzieciom, pracownikom właściwych warunków pracy i pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy , bhp, ppoż;

 3. opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego, realizowanie go i dokumentowanie czynności nadzoru pedagogicznego;

 4. przedstawianie radzie pedagogicznej uogólnionych wniosków z przeprowadzonego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym;

 5. przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej;

 6. przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie jej uchwał w ramach ich kompetencji stanowiących;

 7. gromadzenie informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;

 8. zapewnianie prawidłowego przebiegu stażu nauczycielom ubiegającym się o stopnie awansu zawodowego;

 9. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi oraz organizacjami związkowymi działającymi na terenie placówki

 10. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych;

 11. opracowanie projektu planu finansowego przedszkola;

 12. nawiązywanie , zmienianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami;

 13. właściwie gospodarowanie mieniem przedszkola.

 1. Zakres zadań nauczycieli:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem, w czasie wycieczek, spacerów i innych zajęć;

 2. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

 3. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

 4. udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 5. prowadzenie i dokumentowanie jesiennych i wiosennych obserwacji pedagogicznych
  mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, a w przypadku dzieci najmłodszych prowadzenie obserwacji zimowych
  i wiosennych;

 6. prowadzenie i dokumentowanie raz w roku szkolnym (do końca kwietnia) analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego podjęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;

 7. stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;

 8. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;

 9. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

 10. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń i mienie przedszkola;

 11. współdziałanie z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

 12. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

 13. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 14. realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

 15. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

 16. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
  kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;

 17. pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu
  zawodowego;

 18. realizacja innych zadań zaleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności jednostki;

 19. udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

 1. Obowiązki nauczyciela w zakresie przepisów bhp i ppoż., nauczyciel ma obowiązek:

 1. Znać i systematyczne przestrzegać przepisy z zakresu bhp i ppoż.;

 2. Znać rozmieszczenie sprzętu i urządzeń ppoż. z zakresu bhp i ppoż.;

 3. Brać udział w organizowanych szkoleniach z zakresu bhp i ppoż.;

 4. Kontrolować miejsce zabaw, nauki i pracy pod kątem stanu bezpieczeństwa, przed jej rozpoczęciem, nie wydawać dzieciom sprzętu i zabawek, które samowolnie użyte, mogą stworzyć stan zagrożenia lub spowodować wypadek;

 5. Zgłaszać dyrektorowi sytuacje, gdy drogi ewakuacyjne są zastawione lub zamki (kłódki) nie są w pełni sprawne;

 6. Ustalić i egzekwować zasady i normy postępowania w grupie dziecięcej;

 7. Systematycznie zapoznawać dzieci z przepisami z zakresu bhp i ppoż. i ruchu drogowego;

 8. Włączać dzieci do działalności na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  w najbliższym otoczeniu;

 9. Zgłaszać i w miarę możliwości, usuwać wszelkie dostrzeżone zagrożenia;

 10. Każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć ruchowych, kontrolować stan Sali gimnastycznej, ogrodu lub innego terenu, na którym mają być prowadzone zajęcia;

 11. Stosować prawidłowe ubezpieczenie dzieci, przy wykonywaniu ćwiczeń, zgodnie
  z wymogami programu i metodyki przedszkolnej;

 12. Zwracać uwagę na wydolność i sprawność fizyczną i psychiczną dzieci i stosować
  odpowiedni dobór ćwiczeń i narzędzi;

 13. Przerwać zajęcia, gdy stan terenu, pomieszczenia lub sprzętu zagraża dzieciom,
  pracownikom lub innym osobom;

 14. W razie wypadku, natychmiast powiadomić rodziców, udzielić pierwszej pomocy, zapewnić opiekę lekarską oraz powiadomić dyrektora jednostki;

 15. Podczas spacerów i wycieczek zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór osób dorosłych;

 16. Organizować i rozmieszczać stanowiska pracy i zabawy tak, by zapewnić dzieciom swobodę poruszania się i bezpieczeństwo działania;

 17. Systematycznie pogłębiać wiedzę w zakresie stosowania bezpiecznych form i metod pracy oraz właściwego (pod względem bezpieczeństwa) doboru narzędzi i pomocy;

§ 26

1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:

 1. pomoc nauczyciela,

 2. intendenta

3) kucharkę,

4) pomoc kucharki,

5) pracownika gospodarczego

6) oraz inne osoby w pionie administracji i obsługi w ramach możliwości i środków

2. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola są: zapewnienie sprawnego działania

przedszkola w zakresie administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;

3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 1. Zakres zadań pomocy nauczyciela:

 1. dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;

 2. wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności w ciągu całego dnia;

 3. wykonywanie poleceń dyrektora

 4. zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 5. uczestniczenie w wycieczkach i spacerach z dziećmi danego oddziału

 6. przestrzeganie tajemnicy służbowej

5 Zakres działań intendenta:

 1. Kierowanie zespołem pracowników obsługi i kuchni;

 2. Opracowywanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością,
  wywieszanie ich na tablicy do wglądu rodziców;

 3. Zaopatrywanie przedszkola we wszystkie potrzebne artykuły i sprzęt;

 4. Odpowiedzialność za magazyn żywnościowy i jego dokumentację;

 5. Prowadzenie ewidencji bhp

 6. Rozliczanie opłat za przedszkole

 7. Zlecanie przelewów bankowych księgowej należności za przedszkole w programie
  komputerowym iPrzedszkole;

 8. Opisywanie faktur i przekazywanie ich do CUWO;

 9. Bieżące cechowanie sprzętu przedszkolnego;

6 Zakres działań kucharki:

 1. przyrządzanie zdrowych, higienicznych, smacznych i urozmaiconych posiłków;

 2. przygotowywanie i właściwe przechowywanie prób żywnościowych;

 3. przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych;

 4. czynny udział w ustalaniu jadłospisów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

7 Zakres zadań pomocy kuchennej:

 1. pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków;

 2. utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych;

8 Zakres zadań pracownika gospodarczego:

 1. dokonywanie systematycznych napraw i renowacji sprzętu, zabawek znajdujących się w przedszkolu;

 2. dbanie, by drogi ewakuacyjne nie były zastawione, a zamki (kłódki) w pełni sprawne;

 3. dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach piwnicy;

 4. dokonywanie systematycznego zaopatrywania jednostki w artykuły żywnościowe, gospodarcze;

 5. dbanie o czystość wokół przedszkola;

 6. wykonywanie prac pielęgnacyjnych w ogrodzie;

 7. wykonywanie wszelkich poleceń dyrektora, księgowego i intendenta.


Rozdział 6

Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

§ 26

1. Rodzice mają prawo do:

1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach
organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach
wewnętrznych i środowiskowych (według kalendarza imprez i uroczystości),

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą,

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego

osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

6) przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego a w przypadku stwierdzenia u dziecka
alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.

7) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu,

8) niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

9) zapewnienie regularnego uczęszczania dzieci podlegających obowiązkowi rocznego

przygotowania przedszkolnego,

10) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dzieci,

§ 27

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej i własnego tempa rozwoju,

3) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia przedszkolnego,
religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

1) akceptacji takim, jakim jest,

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,

8) zdrowego jedzenia.

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących
w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola.

§ 28

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w nw. przypadkach:

1) brak pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu, obejmującej co najmniej 30 dni,

2) stwarzanie przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz brak współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z dyrektorem,

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje
dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za
potwierdzeniem odbioru,

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami,

3) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nieprzestrzegania zapisów statutu
i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

4) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

5) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Rozdział 7

Ceremoniał przedszkolny

§ 29

1. Przedszkole posiada ceremoniał przedszkolny, będący odrębnym dokumentem, opisujący także organizację świąt państwowych i przedszkolnych w placówce.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 30

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą
odpowiedzialny jest dyrektor oraz księgowy zatrudniony przez CUWO .

§ 31

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu, które są wprowadzane drogą głosowania (połowa członków +1). Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

2. Nowelizacja statutu obliguje dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

3. Z treścią statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola.

4. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący statut
Przedszkola Miejskiego nr 42 w Łodzi.

5. Statut Przedszkola Miejskiego nr 42 w Łodzi w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2018 roku.

Dane teleadresowe

42 651 20 20
504 823 066
 

Przedszkole Miejskie nr 42 w Łodzi 
ul. Gnieźnieńska 9, 91-048 Łódź