Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, a także związanych z emisją i personalizowaniem niektórych funkcji. Korzystanie z naszego serwisu, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies na poziomie swojej aplikacji.

 • 1

Aktualności

Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Zasady
postępowania rekrutacyjnego
do

PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

prowadzonych przez Miasto Łódź
na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz.59 )

Łódź, 23 marca 2017

 1. Informacje ogólne

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział:

 1. dzieci urodzone w latach 2011– 2014,
 2. dzieci z rocznika 2010, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

UWAGA

 1. Dzieci urodzone w 2015 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2017 r.) na wolne miejsca.
 2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2017 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim.
 3. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego po raz pierwszy.
 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola miejskiego w roku szkolnym 2016/2017 składają w tej placówce deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, w terminie OD 27 MARCA DO 7 KWIETNIA 2017 r. (formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu miejskim lub ze strony internetowej placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja).

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2017/2018 w terminie OD 20 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2017 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.

 1. Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018
do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr XLIII/1151/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich:

 1. rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego
  wyboru – 32 punkty,
 2. dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych – 16 punktów,
 3. dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 8 punktów,
 4. dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,
 5. dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty,
 6. dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 63.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

18 KWIETNIA 2017 r. O GODZ. 08:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna DO 10 MAJA 2017r. DO GODZ. 15:00.

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

UWAGA

 1. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy korzystają z Internetu:
 1. wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata,
 2. drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.
  1. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z Internetu oraz rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego:
 3. pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku,
 4. informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z orginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 1. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 2. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr XLIII/1151/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 2017, poz. 59)).

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2010 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie OD 18 KWIETNIA 2017 r. OD GODZ. 8:00 DO 10 MAJA 2017 r. DO GODZ. 15:00. Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka.


Po weryfikacji wniosków:

 1. 31 MAJA 2017 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 1. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie
  OD 01 CZERWCA OD GODZ. 8:00 DO 07 CZERWCA 2017 r. DO GODZ. 15:00zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
 2. 14 CZERWCA 2017 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2017/2018 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie OD 20 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2017 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 1. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do:

 1. przedszkola integracyjnego
 2. przedszkola specjalnego

nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców / prawnych opiekunów w wybranym przedszkolu miejskim prowadzącym oddziały integracyjne lub specjalne.

 1. Inne

Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

(strona będzie aktywna OD 18 KWIETNIA 2017 r. OD GODZ. 8:00 DO 10 MAJA 2017 r. DO GODZ. 15.00).

Kontynuacja wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

1. Informujemy, że rodzice dzieci uczęszczajacych do naszego przedszkola w roku szkolnym 2017/2018, w terminie od 27 marca do 7 kwietnia 2017 muszą złożyć w przedszkolu Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2017/2018 .

Formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu u p. intendent.

2. Rodzice dzieci kontynuujacych wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu zobowiazani są do podpisania Umowy na rok szkolny 2017/2018

w terminie od 20 czerwca do 30 czerwca 2017r. W przypadku, gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

Mydełka - INSPIRO

"W dniu 17.02.2017 r. dzieci z grupy I wybrały sie na wycieczkę do Akademii Twórczego Rozwoju gdzie, wzięły udział w warsztatach artystycznych pt. "Mydełka". Podczas warsztatów dzieci: stworzyły własne kompozycje kolorystyczne i zapachowe, korzystając ze specjalistycznych produktów, własnoręcznie wykonały i ozdobiły mydełko, poznały hstorię mydła oraz wzięły udział w zabawach i konkursach tematycznych. "

Efekty widać na zdjęciach:)

Czytaj więcej: Mydełka - INSPIRO

Nocka zimowa

"W dniu 4.03.2017 r. w naszym przedszkolu czekała na dzieci niesamowita atrakcja, a dokładniej wspólne nocowanie. Serdecznie zapraszymy Państwa do zapoznania się z galerią przedstawiającą naszą wspólną zabawę podczas zimowej nocy przedszkolnej, której tematem przewodnim był "Śwat za czasów epoki lodowcowej".

Czytaj więcej: Nocka zimowa

Zebranie z rodzicami

Drodzy rodzice!!!

W dniu 6.03.2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.10 odbędzie się półroczne zebranie dla rodziców (podsumowujące I semestr) z nauczyccielkami poszczególnych grup.

Obecność obowiązkowa.

Konsultacje z psychologiem

W dniu 2.03.2017 r. w godzinach od 15.00 do 17.00 odbędą się w naszym przedszkolu indywidualne konsultacje z psychologiem p. Honoratą Jóźwik. Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się do p. Elwiry Warmuz w celu wyznaczenia konkretnej godziny.

Zdjęcia karnawałowe

W dniu 24.02.2017 r. od godziny 16.00 w sali grupy IV fotograf będzie robił zdjęcia dzieciom w przebraniach karnawałowych.

Serdecznie zapraszamy! :)

Kreatywne tworzenie z figur geometrycznych

                                                                                                                                                                                                      

"Ostatnio grupa I doskonaliła swoją wiedzę w zakresie kompetencji matematycznych. Liczyliśmy, bawiliśmy oraz nazywaliśmy wszystkie figury geometryczne. W końcu zrozumieliśmy, że figury to nie tylko umowne kształty, ale również podstawa do tworzenia wielkich różnokształtnych budowli. Dla nas były one jednak doskonałym pomysłem na naukę poprzez zabawę, dzięki której odwiedziły nas w grupie geometryczne stworki i nie tylko :) "

Czytaj więcej: Kreatywne tworzenie z figur geometrycznych

Jasełka

"Uroczystość Jasełek od wielu lat wpisana jest w kalendarz uroczystości organizowanych w naszym przedszkolu. W tym roku również postanowiliśmy przeprowadzić tę uroczystość, integrując dom rodzinny, wprowadzając nastrój świąteczny  oraz pokazując rodzicom umiejętność prezentowania przez ich pociechy swoich zdolności wokalno - recytatorskich przed najbliższymi."

Czytaj więcej: Jasełka

Dzień Babci i Dziadka

 

                                                                                                                                                                                                                                             

"Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w dniu 20.01.2017 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy ich święto. Wszystkie przedszkolaki wspólnie ze swoimi Paniami przygotowały występy spejaclanie dla nich. Dzieci bardzo dużo zawdzięczają swoim  dziadkom i babciom, dlatego ten dzień warto było uczcić w szczególny sposób. Bez wątpienia udział w uroczystości był wspaniałą okazją do pielęgnowania rodzinnych uczuć."

Czytaj więcej: Dzień Babci i Dziadka

Konkurs kolęd i pastorałek

                                                                                                                                                                                                                                                

"W dniu 13.01.2017 r. reprezentacja dzieci z naszego przedszkola: Oliwia Grotowska, Wiktoria Wojtasik, Hanna Zimny, Paweł Sadowski, Dawid Szymański i  Kacper Szymański udała się na Konkurs Kolęd i Pastorałek o zasięgu wojewódzkim, który odbywał się w ośrodku szkolenia nauczycieli w Zgierzu. Dzieci śpiewały przy akompaniamencie gitary zaprzyjaźnionego z przedszkolem księdza Kazimerza kolędę "Przybieżeli do Betlejem" i pastorałkę "Bosy pastuszek", grając jednocześne na instrumentach oraz tańczyły góralski taniec "Chojka". Występ spotkał się z gorącym przyjęciem widowni, a jury nagrodziło nasze przedszkolaki wyróżnieniem. Serdecznie gratulujemy!"

Czytaj więcej: Konkurs kolęd i pastorałek

Dom Dziecka - Jasełka

                                                                                                                                                                                          

"Dzień przed występem dzieci z okazji Jasełek w przedszkolu grupa II pojechała na pokaz przedpremierowy do Domu Dziecka przy ul. Lnianej. Towarzyszyła nam Pani Dyrektor oraz zaprzyjaźniony z naszym przedszkolem ksiądz Kazimierz. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, zarówno przez dzieci, personel, jak i rodziców odwiedzających tam dzieci. Przedszkolaki zwiedzały sale mieszkalne i zajęciowe. Była wspólna zabawa i śpiewanie."

Czytaj więcej: Dom Dziecka - Jasełka

Dni Otwarte

 

Wszystkich zainteresowanych rodziców, którzy chcą lepiej poznać nasze przedszkole serdecznie zapraszamy na 

DNI OTWARTE 

w godzinach 10.00 - 14.00 w dniach :

- 18.02.2017 r.

- 25.02.2017 r.

- 04.03.2017 r.

Bal karnawałowy

W związku ze zbliżającym się balem karnawałowym prosimy o pomoc w nagraniu naszej wspólnej karnawałowej zabawy. Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłaszanie się do Dyrektora przedszkola.

DZIĘKUJEMY! :)

Bal karnawałowy

 

     

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców wraz ze swoimi pociechami na niepowtarzalną imprezę karnawałową, która odbędzie się w naszym przedszkolu w dniu 24.02.2017 r. o godz. 17.10.

Dobra zabawa gwarantowana!  :)

                                                                                                                                                                                  

Testy sprawnościowe - 5, 6 - latki

 

 

DRODZY RODZICE DZIECI Z GR. I i II !!!

W dniu 15.02.2017 r. o godz. 9.00 wybieramy sie do Szkoły Podstawowej Nr 55 na testy sprawnościowe kwalifikujące do klas sportowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do nauczycielek poszczególnych grup na wyrażenie pisemnej zgody na udział swojego dziacka w testach.

Dzień Babci i Dziadka - przygotowania

                                                                                                                                                                                                                                                    

"Dzień Babci i Dziadka to najlepsza okazja, żeby podziękować im za oddanie i czas poświęcony na wychowanie swoich wnucząt. Z tej właśnie okazji wspólnie z dziećmi postanowiliśmy przygotować dla nich wyjątkowy prezent. Dobrze wiemy, że nic tak nie cieszy jak upominek wykonany w całości przez malucha. Zobaczmy jak wyglądały przygotowania... "

 

Czytaj więcej: Dzień Babci i Dziadka - przygotowania

Dane teleadresowe

42 651 20 20
 
504 823 066
 

Przedszkole Miejskie nr 42 w Łodzi 
ul. Gnieźnieńska 9, 91-048 Łódź
 

przedszkole@pm42.pl